Wydawanie zaświadczeń


Zaświadczenia ze zdarzeń, w których brały udział jednostki straży pożarnej wydawane są na bieżąco od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 15.00

W celu otrzymania zaświadczenia należy:

  1. Dokonać wpłaty na konto UM Kielce : ING Bank Śląski: 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000. Za wydanie zaświadczeń z interwencji jednostek straży pożarnej obowiązuje opłata 17,00 zł. Na dowodzie wpłaty wpisać „zaświadczenie o interwencji straży pożarnej”.
  2. Wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia o interwencji jednostek straży pożarnej - wzór w formie elektronicznej dostępny na dole strony bądź wydrukowany formularz (do wypełnienia) w sekretariacie KM PSP Kielce.
  3. Wypełniony wniosek wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej należy dostarczyć do KM PSP w Kielcach ul. Sandomierska 81/83.

W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową zaświadczenia wysyłane są w polskiej placówce operatora pocztowego, na adres korespondencyjny wnioskodawcy, z zachowaniem terminów administracyjnych wynikających z Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami).

Podstawa prawna opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia na wniosek

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

Zwalnia się od opłaty skarbowej (art. 7 ustawy o opłacie skarbowej):

  1. pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. jednostki budżetowe;
  3. jednostki samorządu terytorialnego;
  4. organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  5. osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
Załączniki:
wniosek o zaświadczenie

Wróć